1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszaw, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji przysługujących Państwu praw proszę o wysłanie wniosku z zapytaniem lub żądaniem na adres: iod@polservice.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
  Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi outsourcingu kadrowego, IT, kancelaria prawna świadcząca usługi doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych, serwisu sprzętu komputerowego oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.

  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila z takim żądaniem na adres:iod@polservice.com.pl
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.