Zespół zajmuje się ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, a także działaniami antypirackimi.

Paweł Wac

Radca prawny, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje zespołem zajmującym się kompleksową ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną celną  i działaniami antypirackimi (anti-counterfeiting). Kierowany przez niego zespół zajmuje się również sporami, włączając w to spory patentowe i dotyczące wzorów przemysłowych.  

 

Więcej...

Sławomir Mazur

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się sprawami związanymi z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych w tym również przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy mające na celu zwalczanie towarów podrobionych (anti-counterfeiting). Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Więcej...

Jan Bucyk

Rzecznik patentowy (od 1979r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, ochroną i przenoszeniem praw do znaków towarowych, badaniem zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich.

Więcej...

Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W POLSERVICE od 2002 r. Przed objęciem w 2018 r. funkcji Członka Zarządu współkierował Działem Znaków Towarowych Kancelarii oraz koordynował prace Sekcji Prawnej.

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich. Uczestniczy również w sporach patentowych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Więcej...

Maciej Krawczak

Rzecznik patentowy (od 2002r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną praw do znaków towarowych, tak w Polsce jak i zagranicą.

Więcej...

Elżbieta Mackiewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem,  ochroną i  przenoszeniem praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą.

Więcej...

Michał Maracewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw związanych z uzyskiwaniem, ochroną i przenoszeniem praw do znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Jego specjalnością są zagadnienia związane z domenami internetowymi i ochroną oznaczeń w sieci Internet.

Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi.

 

 

 

 

Więcej...

Anna Skup

Radca prawny i rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych oraz w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed  Urzędem Patentowym RP, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także  w postepowaniach przed sądami powszechnymi  w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji . 

Sporządza i opiniuje  projekty umów.

Więcej...

Anna Stopińska-Ślefarska

Rzecznik patentowy (od 1983 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje działem zajmującym się ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, oraz działaniami antypirackimi.

Specjalizuje się w doradztwie polskim przedsiębiorcom w zakresie wyboru strategii działania, uzyskania, licencjonowania i ochrony ich znaków towarowych za granicą.

 

Więcej...

Jadwiga Szewczyk

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu własności przemysłowej, m.in. sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i przenoszeniem praw do znaków towarowych i domen internetowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Więcej...

Lidia Żochowska-Walczak

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej (WIPO), oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Posiada duże doświadczenie w zakresie badań znaków towarowych.

Więcej...