W trosce o zdrowie naszych pracowników, klientów i kontrahentów, w Kancelarii POLSERVICE ściśle przestrzegamy rządowych zaleceń dotyczących organizacji pracy w aktualnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19. Liczba osób obecnych w naszym biurze została ograniczona do niezbędnego minimum, jednakże dzięki pracy zdalnej zapewniamy ciągłość obsługi prawnej we wszystkich sprawach naszych klientów na dotychczasowym poziomie.

Zważywszy na utrzymujące się nadzwyczajne okoliczności, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w związku z pandemią COVID-19, w dniu 31 marca 2020 r. zostały uchwalone i weszły w życie przepisy regulujące m.in. kwestie terminów przed urzędami i sądami, w tym przed Urzędem Patentowym RP.

Co do zasady, od dnia 31 marca 2020 r. przez cały czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych nie rozpoczyna się, a jeśli rozpoczął się przed tą datą, zostaje on zawieszony.

To samo dotyczy terminów ustawowych, od których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem albo z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony.

Odmienne rozwiązanie przewidziane zostało w odniesieniu do sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz w odniesieniu do walidacji i rewalidacji patentów europejskich. Tutaj ustawa wyraźnie określa, że w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte zostają przerwane. Terminy te biegnąć będą na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

Co istotne, pomimo wprowadzonego zawieszenia / przerwania biegu terminów, czynności wykonane w terminie pierwotnym pozostają ważne i skuteczne.

Niezależnie od powyższego, w Kancelarii POLSERVICE dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość obsługi prawnej i aby wszelkie czynności w imieniu naszych klientów wykonane były w  terminie pierwotnym, bez konieczności uciekania się do wprowadzonych nadzwyczajnych regulacji. Takie też postępowanie zalecamy, w miarę możliwości, wszystkim naszym klientom.

Wróć