Wraz z początkiem 2022 roku, Komisja Europejska we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiła fundusz „The Ideas Powered for Business” o wartości 47 mln Euro na pomoc małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) w uzyskiwaniu praw własności intelektualnej. Fundusz zaczął działać od 10 stycznia 2022 r., a jego zakończenie przewidziane jest na dzień 16 grudnia 2022 r.

W ramach obecnego funduszu, MŚP pochodzące z Unii Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z określonymi prawami własności intelektualnej, w szczególności:

 • zwrot 75 % (nie więcej niż 1500 EUR) opłat pobieranych przez krajowe jak i regionalne urzędy ds. własności intelektualnej podczas zgłaszania i rejestracji znaków towarowych, a także wzorów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej;
 • zwrot 50% (nie więcej niż 1500 EUR) opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z tytułu rejestracji międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • zwrot 50 % (nie więcej niż 750 EUR) opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności intelektualnej podczas zgłaszania wynalazków w celu uzyskania patentów.

Zasadniczą zmianą w porównaniu do dofinansowania realizowanego przez EUIPO w 2021 roku, jest objęcie obecnym programem zwrotu kosztów zarówno zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych, jak i międzynarodowych wzorów przemysłowych, a także rozwiązań technicznych chronionych patentami. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego programu refundacji, taki zwrot odbywa się za pomocą bonów na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności.

W celu skorzystania z funduszu należy podjąć następujące kroki:

 1. Przygotować niezbędne dokumenty:
  • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający dane takie jak pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT;
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nadaniu NIP;
 2. Utworzyć indywidualne Konto funduszu, gdzie należy wypełnić oraz wysłać wniosek o refundację. Wniosek może złożyć właściciel MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu.
 3. W przypadku decyzji pozytywnej o przyznaniu dotacji i otrzymaniu bonu, należy przystąpić do zgłaszania wybranych przedmiotów własności intelektualnej w terminie 4 miesięcy od momentu otrzymania dotacji. Istnieje możliwość 2-miesięcznego przedłużenia wspomnianego okresu.
 4. Na sam koniec należy wnieść całość opłat za czynności związane z wybranymi przedmiotami własności przemysłowej i następnie wystąpić o zwrot kosztów, używając formularza, który znajduje się na wcześniej utworzonym indywidualnym Koncie funduszu.

Warto zaznaczyć, że o przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków o refundację, warto zatem podjąć odpowiednie działania możliwie jak najszybciej, aby skorzystać z funduszu unijnego.

Wróć