W dniu 8 lutego 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w rozszerzonym składzie 7 sędziów, wydał wyrok, w którym uznał art. 33 Porozumienia TRIPS - określający czas trwania ochrony patentowej jako nie krótszy niż 20 lat - za normę samowykonalną w polskim systemie prawnym.

Istota zagadnienia rozstrzygniętego przez Sąd sprowadzała się do ustalenia, czy bez dokonywania zmian w polskim prawie krajowym możliwe jest uznanie, że ochrona patentowa trwająca - zgodnie z poprzednio obowiązującymi w Polsce przepisami - 15 lat może być, na mocy bezpośredniego zastosowania postanowień Porozumienia TRIPS, ustalona na lat 20. Sąd uznał w tym względzie zasadność bezpośredniego zastosowania art. 33 Porozumienia TRIPS, przesądzając tym samym, iż w stosunku do patentów udzielonych niegdyś na okres 15 lat i pozostających w mocy w dniu 1 grudnia 2000 r. możliwe jest ubieganie się o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji określającej 20-letni czas trwania ochrony patentowej.

Kancelaria POLSERVICE aktywnie uczestniczyła w opisanym powyżej postępowaniu, począwszy od złożenia przez nas wniosku do Urzędu Patentowego o stwierdzenie 20-letniego okresu ochrony patentowej.

Wróć