1. Administratorem danych osobowych jest Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa, adres e-mail: rodo@polservice.com.pl ("Administrator")
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  • Dla klientów i kontrahentów:
   • Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy);
   • Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym).
  • Dodatkowo dla klientów:
   • Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie usług oferowanych przez Administratora danych).
  • Odpowiedź na zapytanie:
   • Udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość mailową - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi outsourcingu finansowo - księgowego, IT, marketingu, obsługi prawnej także biura tłumaczeń, kancelaria prawna świadcząca usługi doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych, serwisu sprzętu komputerowego oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywanego do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Podstawą prawną przekazania do państw trzecich będzie przekazanie niezbędne do wykonania umowy w interesie osoby, której dotyczą. - art. 49 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na mail rodo@polservice.com.pl
 6. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora uzależniony jest od celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę;
  • do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych) lub odpowiedzi na wiadomość e-mail (udzielenie odpowiedzi na wiadomość);
  • po okresach wskazanych w pkt a) - c) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.