Anna Słomińska-Dziubek

Polski rzecznik patentowy (od 1991 r.), europejski rzecznik patentowy (od 2004 r.) i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (od 2005 r.).

Specjalizuje się w uzyskiwaniu i utrzymywaniu patentów na wynalazki w zakresie konstrukcji mechanicznych, technologii wytwarzania, materiałoznawstwa, a także praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe w kraju i za granicą.

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, organami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), krajowymi sądami administracyjnymi i powszechnymi. Przeprowadza badania patentowe i opracowuje strategię ochrony rozwiązań.

Absolwentka Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Warszawskiej, magister inżynier technolog konstrukcji maszyn, ze specjalizacją w zakresie wytwarzania i obróbki metali, słuchaczka podyplomowych studiów doktoranckich w zakresie technologii metali, z praktyką w instytucie naukowo-badawczym.

Słuchaczka licznych szkoleń z zakresu własności przemysłowej, między innymi nt. europejskiego prawa patentowego, prowadzonymi przez niemieckie i brytyjskie kancelarie patentowe oraz Akademię Międzynarodową (International Academy) Europejskiego Urzędu Patentowego.

 Autorka publikacji krajowych i zagranicznych na temat ochrony własności przemysłowej.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Przemysłowej (AIPPI) oraz organów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych w ramach aplikacji rzecznikowskich. W latach 2002 -2010 dziekan okręgu mazowieckiego i członek Krajowej Rady Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). W latach 2004- 2011 członek Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowej (PQC) Instytutu Europejskich Rzeczników Patentowych (epi), a w latach 2011-2014 członek Zarządu epi (epi Board).

 

 

Wróć