Zespół zajmuje się ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, a także działaniami antypirackimi.

Paweł Wac

Radca prawny, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje zespołem zajmującym się kompleksową ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną celną  i działaniami antypirackimi (anti-counterfeiting). Kierowany przez niego zespół zajmuje się również sporami, włączając w to spory patentowe i dotyczące wzorów przemysłowych.  

 

Więcej...

Sławomir Mazur

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się sprawami związanymi z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych w tym również przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy mające na celu zwalczanie towarów podrobionych (anti-counterfeiting). Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Więcej...

Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W POLSERVICE od 2002 r. Przed objęciem w 2018 r. funkcji Członka Zarządu współkierował Działem Znaków Towarowych Kancelarii oraz koordynował prace Sekcji Prawnej.

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich. Uczestniczy również w sporach patentowych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Więcej...

Elżbieta Mackiewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem,  ochroną i  przenoszeniem praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą.

Więcej...

Michał Maracewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw związanych z uzyskiwaniem, ochroną i przenoszeniem praw do znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Jego specjalnością są zagadnienia związane z domenami internetowymi i ochroną oznaczeń w sieci Internet.

Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi.

 

 

Więcej...

Maryla Przybysz

Zajmuje się utrzymywaniem ochrony znaków towarowych i aktualizowaniem ich stanu prawnego, w szczególności przygotowywaniem wniosków o przedłużenie ochrony i wniosków o odnotowanie zmian stanu prawnego (cesja, zmiana nazwy, zmiana adresu) dotyczących znaków towarowych, w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP.

 

 

Więcej...

Anna Skup

Radca prawny i rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych oraz w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed  Urzędem Patentowym RP, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także  w postepowaniach przed sądami powszechnymi  w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji . 

Sporządza i opiniuje  projekty umów.

Więcej...

Karolina Stępień

Rzecznik Patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym własności przemysłowej, w szczególności w sprawach związanych z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, jak również Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Więcej...

Anna Stopińska-Ślefarska

Rzecznik patentowy (od 1983 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kierownik Działu Znaków Towarowych w latach 1992 – 2018. Od 2005 r. pełniła funkcje Członka Zarządu, a w grudniu 2018 r. została wybrana Prezesem Zarządu.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Pracę w POLSERVICE rozpoczęła w Dziale Patentów, zajmując się sprawami ochrony patentów krajowych za granicą.

Przez wiele lat specjalizowała się w ochronie i dochodzeniu praw do znaków towarowych oraz prowadzeniem spraw spornych. Obecnie doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach wyboru strategii działania, uzyskania, licencjonowania i ochrony ich znaków towarowych za granicą. 

 

Więcej...

Jadwiga Szewczyk

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu własności przemysłowej, m.in. sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i przenoszeniem praw do znaków towarowych i domen internetowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Więcej...

Lidia Żochowska-Walczak

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej (WIPO), oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Ma duże doświadczenie w zakresie badań znaków towarowych.

Więcej...