Elżbieta Mackiewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem,  ochroną i  przenoszeniem praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie.

Mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W POLSERVICE od roku 1981 r.

Wróć