Paweł Wac

Radca prawny, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje zespołem zajmującym się kompleksową ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną celną  i działaniami antypirackimi (anti-counterfeiting). Kierowany przez niego zespół zajmuje się również sporami, włączając w to spory patentowe i dotyczące wzorów przemysłowych.  

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym własności przemysłowej, w tym w sprawach związanych uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego przy Katedrze Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa KUL i Chicago Kent Collage of Law oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

W POLSERVICE od 2005 r.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (OIRP), Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP), Izby Adwokackiej w Warszawie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI), Fédération Internationale des Conseils en Propriete Intellectuelle (FIPCI) i Union of European Practitioners in Intellectual Property (UNION).

 

 

Wróć