Sławomir Mazur

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 Zajmuje się sprawami związanymi z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych w tym również przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy mające na celu zwalczanie towarów podrobionych (anti-counterfeiting). Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów, w ramach programu Sokrates/Erasmus studiował na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii. Ukończył również kurs prawa amerykańskiego organizowany przez WPiA UG we współpracy z Chicago Kent College of Law oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

 Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej - Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI). Członek Komitetu ds. Zwalczania Towarów Podrobionych (Anticounterfeiting Committee) INTA (Podkomitet na Europę Zachodnią, ACC Western Europe Subcommittee).

W POLSERVICE od 2006 roku.

 

Wróć