Zespół zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej, w tym sporami sądowymi, opiniami prawnymi i umowami.

Paweł Wac

Radca prawny, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje zespołem zajmującym się kompleksową ochroną znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną celną  i działaniami antypirackimi (anti-counterfeiting). Kierowany przez niego zespół zajmuje się również sporami, włączając w to spory patentowe i dotyczące wzorów przemysłowych.  

S

 

Więcej...

Slawomir Mazur

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się sprawami związanymi z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych w tym również przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy mające na celu zwalczanie towarów podrobionych (anti-counterfeiting). Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

 

Więcej...

Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W POLSERVICE od 2002 r. Przed objęciem w 2018 r. funkcji Członka Zarządu współkierował Działem Znaków Towarowych Kancelarii oraz koordynował prace Sekcji Prawnej.

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich. Uczestniczy również w sporach patentowych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Więcej...

Karolina Pyszków

Adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie .

W Kancelarii zajmuje się sprawami spornymi i postępowaniami sądowymi w zakresie zagadnień dotyczących naruszania praw wyłącznych oraz praw autorskich. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzi postępowania przed sądami administracyjnymi. Występuje również w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych z zakresu własności intelektualnej. Przygotowuje opinie prawne oraz projekty umów.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, prawie cywilnym i karnym.

 

 

Więcej...

Anna Skup

Radca prawny i rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych oraz w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także w postepowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Sporządza i opiniuje projekty umów.

 

 

 

Więcej...

Wojciech Trybowski

Radca prawny i adwokat.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie konkurencji, prawie autorskim, prawie handlowym i cywilnym, prawie mediów.

Sporządza i opiniuje projekty umów z klientami, zajmuje się przygotowywaniem pozwów i innych pism procesowych oraz windykacją wierzytelności Kancelarii. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.

Więcej...