Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej.

W postępowaniu przed sądami powszechnymi reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasze działania obejmują zarówno etap przedsądowy, jak również etap postępowania sądowego i egzekucyjnego:

 • sporządzanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń i reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym
 • sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądami cywilnymi w każdej instancji
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych
 • dochodzenie wykonania orzeczeń sądowych i reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • pomoc w dochodzeniu wykonania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi reprezentujemy klientów w sprawach zakończonych ostatecznymi decyzjami Urzędu Patentowego RP, wydanymi zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i w postępowaniu spornym:

 • wnoszenie skarg od decyzji Urzędu Patentowego RP oraz odpowiedzi na skargi
 • wnoszenie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

W postępowaniu przed wyspecjalizowanymi sądami arbitrażowymi reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących domen internetowych:

 • zgłaszanie sporu dotyczącego nazwy domeny i uzyskiwanie zapisu na sąd polubowny
 • sporządzanie pozwów i reprezentowanie klientów m.in. w postępowaniu przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • dochodzenie wykonania orzeczeń wydanych przez sądy arbitrażowe