Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

Do świadczonych przez nas usług należą:

Zgłoszenia znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO):

 • analiza i badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego
 • opracowanie wykazu towarów i usług
 • przygotowanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia
 • prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Zgłoszenia znaków towarowych za granicą:

 • rejestracja międzynarodowa w ramach tzw. Systemu Madryckiego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • rejestracja w poszczególnych krajach za pośrednictwem współpracujących kancelarii zagranicznych

Monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych w kraju i za granicą

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy, wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi:

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych

Usługi doradcze w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych