Co to jest ZNAK TOWAROWY?

Znakiem towarowym jest oznaczenie odróżniające towary i usługi pochodzące od jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy.

Jakie oznaczenia mogą być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W szczególności mogą to być oznaczenia słowne, graficzne, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, w tym kształty towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W jaki sposób można chronić znak towarowy?

Ochronę znaku towarowego można uzyskać poprzez jego rejestrację.

Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego jest szczególnie istotne w procesie budowania marki.

Jakie cechy musi posiadać znak towarowy by mógł zostać zarejestrowany?

Podstawową przesłanką decydującą o rejestracji znaku towarowego jest posiadanie przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów lub usług które mają być  znakiem oznaczane.

Kto może ubiegać się o rejestrację znaku towarowego?

Znak towarowy może być zarejestrowany zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych. W imieniu zgłaszającego procesem rejestracji znaku towarowego może zając się jego pełnomocnik.

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od momentu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Termin ten może być przedłużany na kolejne okresy 10-letnie.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące rejestracji znaków towarowych?

Tak, przepisy prawa przewidują szereg ograniczeń dotyczących rejestracji znaku towarowego. Można wyróżnić tzw. bezwzględne przeszkody w rejestracji (np. opisowy charakter oznaczenia) oraz względne przeszkody, jak np. wcześniejsze prawa osób trzecich (już zarejestrowane znaki towarowe).

Co to jest data pierwszeństwa?

Jest to data według, której ocenia się zdolność rejestracyjną znaku towarowego. Najczęściej datą pierwszeństwa jest data zgłoszenia do ochrony (złożenia podania w Urzędzie Patentowym RP).

Jakie przywileje daje rejestracja znaku towarowego?

Podmiot, któremu udzielono ochrony znaku towarowego, otrzymuje wyłączne prawo do używania tego znaku w obrocie gospodarczym, w szczególności ma prawo do umieszczania tego znaku towarowego na towarach objętych rejestracją, na ich opakowaniu, w dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów na rynek, a także używania go w celach reklamowych.

Jak sprawdzić, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zgłoszony lub zarejestrowany?

Badania zdolności rejestrowej znaku towarowego przeprowadza rzecznik patentowy.